Slider
Image

Siamkitchenfood Product

สยามคิทเช่นฟู้ดโปรดักท์ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2547 ภายใต้แนวคิดยกระดับมาตรฐานสินค้าแปรรูปในประเทศไทย โดยเริ่มแรกทางโรงงานได้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อปลาเป็นหลักโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ภาคใต้ ต่อมาทางโรงงานได้เพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจาก เนื้อไก่ และเนื้อวัว ตามลำดับ ภายหลังได้จับมือกับกลุ่มโรงงานพันธมิตรเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดให้ดียิ่งขึ้น เราสัญญาว่าจะไม่หยุดการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหารแปรรูปในประเทศไทยตามปณิธานของเรา

Vision

เราคือกลุ่มโรงงานแปรรูปที่เห็นพ้องต้องกันว่าคุณภาพต้องมาก่อน เราจึงรวมตัวกันสร้างสรรค์สินค้าให้มีคุณภาพดีขึ้น อร่อยยิ่งขึ้น มุ่งหวังเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ
Image

ผลิตภัณฑ์กุ้งสดแช่เยือกแข็ง

Image

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาเต้าหู้

Image

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่ว

Image

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่

Image

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อวัว

Image

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลา

Image

ผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอาหารญี่ปุ่น